نحوه مشاوره کسب و کار و فروش در مازندران

نقش swot در مشاوره کسب و کار و فروش مازندران

ماتریس swot یکی از ابزارهای کارآمد تجزیه و تحلیل کسب و کار جهت برنامه ریزی صحیح تر و دقیق تر برای بخش های مختلف سازمان می باشد. 

در این ماتریس چهار حوزع مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و برای هر یک از شاخصه های عنوان شده،برنامه ریزی و راهکار ارائه خواهد شد.این چهار بخش عبارتند از : 

۱) نقاط قوت (strenght) که در واقع توانمندی ها و منابع در اختیار سازمان است که از آنها باید در جهت رفع نقطه ضعف ها و ایجاد یک مزیت رقابتی استفاده کرد.مثل برند قوی و پرسنل آموزش دیده 

۲) نقاط ضعف (weakness) که در واقع عدم وجود شاخصه هایی ست که برای پیشبرد اهداف سازمان و ایجاد ارتقا به وجود آنها احتیاج است.مثل گمنام بودن برند میان جامعه هدف 

۳) فرصت ها (opportunity) که برخلاف موارد یک و دو از مولفه های خارجی محسوب گردیده و با شناخت آنها می توان فرصت های محیطی جدیدی برای سازمان خلق کرد.مثل پیدایش یک بازار جدید 

۴) تهدیدها (treat) که همانند مورد سه از شاخصه های خارجی محسوب می شود که تغییر در آنها موجب پدیدار شدن تهدید برای سازمان می گردد.مثل تغییر شرایط اقتصادی که موجب کاهش قدرت خرید مشتریان می شود.

در پایان لازم به ذکر است جهت برنامه ریزی دقیق تر برای هر سازمانی باید عوامل درونی و بیرونی موثر در آن سازمان را از طریق ماتریس فوق الذکر شناسایی و مورد ارزیابی قرار داد و با مکانیزم های نمره دهی و هدف گذاری نسبت به ارتقا جایگاه کسب و کار مربوطه اقدام نمود.

نحوه مشاوره کسب و کار و فروش در مازندران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Scroll to top
Call Now Button